Comunidad Autónoma

Acceso Clientes

 Rercordar usuario


Demostración online
Concierte una demostración individual de forma gratuita
Libreria virtual

Atención al cliente 902 050 810

Últimas subvenciones

Documento

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

Codi Administració Pública: L02000017

Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

Codi Òrgan: L02000017

Id Anunci: 16711

Codi convocatòria: 350523

Des convocatòria: Convocatòria subvencions Participació Ciutadana 2017

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l?extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index

Primer.   Beneficiaris

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, inclosos en l?àmbit territorial de la Diputació de Girona.

Segon.   Objecte

Subvencions destinades a finançar les despeses municipals derivades de les actuacions dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana.

Tercer.   Bases reguladores

Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 16 de maig de 2017 i publicades al BOP número 100, de 25 de maig de 2017.

Quart.   Quantia

L?import total destinat a la convocatòria és de 75.000,00 ?.

Amb la finalitat d?atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d?atorgar un major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional, com a màxim del mateix import, derivada de l?aprovació d?una modificació pressupostària.

L?efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit amb caràcterprevi a la resolució de les subvencions.

Cinquè.   Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de juny al 31 de juliol de 2017.

Sisè.   Altres dades

Se subvencionen despeses realitzades durant l?any en el qual es demani la subvenció i fins a la data límit per justificar-les.

El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 31 d?octubre de 2018.